Delete Message  
Are you sure you want to delete?
    
User Name  Password
Festi Interni
 
Category
Topics
Replies
Last Post
Views
  Il-Festi Interni fil-Parrocca Tieghek
No New TopicREGOLI GHAL DAN IL-FORUM
Nirringrazzja lil kull min diga esprima ruhu. Jidher bic-car li l-poplu Malti ghandu bzonn ikun mgharraf u mghallem aktar sew fuq il-festi, specjalment fuq il-festa proprja, jigifieri dik li ssir gewwa l-knisja. Biex zgur il-Forum jilhaq l-iskopijiet tieghu qed infasslu xi regoli biex nimxu maghhom. Dan il-Forum huwa mmirat l-aktar ghall-festi li jsiru gewwa l-knisja b’mod partikolari l-funzjonijiet. Ghalhekk kummenti ta’ pika bejn festa u ohra, bejn festi titulari u sekondarji u kummenti generali mhux se jigu accettati. Idhol hawn biex tara r-regolamenti.
1
0
Topics: Regoli ghal dan il-F...
Posted by:
Guest
07/01/2008 08:03 AM
3635
No New Topic
Il-Festi Interni fil-Parrocca Tieghek.
Il-Festi Interni fil-Parrocca Tieghek.
Ikkummenta dwar il-Festi Interni tal-Parrocca tieghek u kif dawn ghal darba f'sena joffru mument uniku u emottiv fejn l-imhabba lejn Alla tithallat ma' l-espressjoni artistika u celebrattiva, kif inhu tajjeb u gust li jsir. Il-festi ta' gewwa qieghdin jigu celebrati bl-istil tradizzjonali u sabih kif suppost isir? Iddiskuti s-sabih ta' dawn il-funzjonijiet u mal-problemi li qed jinholqu f'dan il-qasam ma' dawk li bhalek ghandhom ghal qalbhom l-arti u l-izvolgiment celebrattiv ta' dawn il-Festi Interni.
16
129
Topics: Bil-Latin jew bil-Ma...
Posted by:
Pro_Tridentina
01/30/2012 04:43 AM
41460
No New Topic
Arti, Armar u Tezori fil-Knejjes Taghna
Arti, Armar u Tezori fil-Knejjes Taghna
Nifhmu ahjar l-Arti u t-Tezori fil-Knejjes taghna 'llum u kif dawn iressquna aktar lejn il-kobor t'Alla. Nifhmu wkoll kif ghall-inqas darba f'sena, l-arti u l-armar fil-knejjes u fil-festi taghna jaghtuna cans iehor biex nifhmu b'liema doni Alla zejjen lill-bniedem u bil-meravilja tal-holqien li huwa halaq. Nifhmu wkoll l-istat emottiv ta' l-artist li fil-quccata tal-vena tieghu johloq opri kbar ta' l-arti bhala ringrazzjament ghall-kapacitajiet li Alla zejnu bihom. Liema pregju u liema diffikultajiet qed ikun hemm f'dan il-qasam artistiku fil-parrocci taghna? Tkellmu dwar problemi li qed ikun hemm f'dan il-qasam, fir-restawr, fl-inizjattiva u fl-introduzzjoni ta' opri artistici fil-parrocci taghna.
11
126
Topics: l-armar tal-knisja...
Posted by:
Kuntent
05/22/2010 11:25 AM
18832
No New Topic
Festi Ohra Matul is-Sena
Festi Ohra Matul is-Sena
Tkellmu dwar il-festi l-ohra ta' matul is-sena bhall-Milied, l-Ghid, Qalb ta' Gesu, Corpus u ohrajn, kif dawn jigu celebrati fil-Knisja taghkom. Liema celebrazzjonijet isiru? Hemm xi festa li hija unika ghall-Malta? Hemm xi tradizzjoni li tigi osservata biss fil-parrocca tieghek? Hemm xi armar partikolari li tahseb li huwa uniku f'pajjizna? Tkellem dwar dan ma' nies ohrajn li bhalek ghandhom ghal qalbhom dawn il-funzjonijiet u tradizzjonijiet religjuzi, elementi li jressquna aktar biex nifhmu ahjar il-messagg li Alla jrid iwasslilna.
5
6
Topics: Reply To Guest
Posted by:
Kuntent
08/09/2009 03:54 AM
1400
No New Topic
Diskussjonijiet Generali
Diskussjonijiet Generali
Ikkummenta dwar issues ta' natura generali fil-hajja tal-parrocca tieghek u dwar dak kollu li jiggverna l-parrocci ta' Malta u Ghawdex. Trid tesprimi opinjoni? Ma taqbilx ma' xi inizjattiva partikolari? Tahseb li ghandek tghid grazzi jew prosit minhabba xi attivita` li halliet gid? Tahseb li kien hemm xi haga li ma kinitx gusta u li kienet ta' zball? Aqsam maghna dak kollu li tahseb dwar dak li qed jigri fil-parrocca tieghek u ta' Malta kollha.
17
139
Topics: Pro Tridentina (Malt...
Posted by:
Pro_Tridentina
07/22/2012 07:57 AM
36797
  

What's going on here
Founded: 06/04/2008
Total members:25 | Total threads:50 | Total replies:400
Users online: 0 users ,0 guests.
latest members: stillatamarzu, saliba, Il_hajjat100
No New Topic No New Topic      New Topic New Topic
Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help
Copyright © 2000-2017 Aimoo Free Forum All rights reserved.

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY LUFFY